Regulamin korzystania z bezpłatnych form pomocy

REGULAMIN

Zasady pomocy udzielanej w projektach:

 1. W projektach, w ramach których prowadzona jest bezpłatna pomoc, mogą uczestniczyć osoby spełniające kryteria danego projektu, są to m.in. miejsce zamieszkania, problemy z jakimi osoba się zgłasza.

 2. Informacje o realizowanych bezpłatnych projektach, zasadach uczestnictwa oraz dostępnych formach pomocy bezpłatnej ukazują się po otrzymaniu dotacji i podpisaniu umów na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w prasie lokalnej.

 3. Osoby chcące wziąć udział w projekcie zobowiązane są wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizowanych projektów (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

 4. W przypadku braku zgody na podanie danych osobowych, osoba nie może korzystać z bezpłatnej oferty Stowarzyszenia finansowanej ze środków rządowych.

 5. Osoba może skorzystać z kilku form oferowanej bezpłatnej pomocy, w zależności
  od zaleceń terapeuty. Chyba, że zasady danego projektu są inne.

 6. Z danej formy bezpłatnej pomocy w Stowarzyszeniu osoba może skorzystać z 12 spotkań. Ponowna możliwość skorzystania z tej samej bezpłatnej formy pomocy istnieje po przerwie ustalonej z terapeutą. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość ponownego udziału w danej formie pomocy.

 7. W przypadku braku miejsc do korzystania z danej formy bezpłatnej pomocy, osoba zostanie zapisania na listę osób oczekujących. Odbywa się to, po odbyciu konsultacji i zakwalifikowaniu przez terapeutę do danej formy pomocy.

 8. Możliwość skorzystania z konsultacji u lekarz psychiatry istnieje tylko dla osób korzystających w Stowarzyszeniu z pomocy i wsparcia psychologicznego.

Zasady odwoływania spotkań

 1. Spotkania odwoływane są min 24h przed planowanym spotkaniem.

 2. Sesje odwołać należy u terapeuty wysyłając sms lub dzwoniąc.

Zasady korzystania ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i psychoterapii:

 1. Wsparcie jest formą pomocy doraźnej w sytuacji kryzysu. Są to spotkania służące wsparciu. Może mieć formę psychoedukacyjną lub/i przepracowania bieżących trudności. Spotkania odbywają się w zależności od potrzeb oraz ustaleń z terapeutą.

 2. Psychoterapia to forma pomocy polegająca na rozmowie i służąca lepszemu zrozumieniu siebie, swoich przeżyć, potrzeb i obaw. Dzięki temu można w nowy sposób zobaczyć to, co stanowi trudność, a z kolei w ten sposób znaleźć dotąd niedostrzeganą drogę poradzenia sobie. Psychoterapia pozwala zbadać i rozpoznać własny wpływ i odpowiedzialność na pojawiające się w życiu przeciwności.

 3. Psychoterapia odbywa się zazwyczaj raz w tygodniu, sesja trwa 50 minut.

 4. W przypadku spóźnienia się klienta sesje nie są przedłużane.

Szczegółowe zasady zajęć indywidualnych z młodzieżą i dziećmi

  1. Przed rozpoczęciem terapii wymagane są 2-3 konsultacje: Pierwsza z rodzicem/mi,  druga z dzieckiem, trzecia z rodzicami lub dzieckiem-jeśli terapeuta uzna to za konieczne.

  2. Zajęcia terapeutyczne kierowane do dzieci i młodzieży do 18 roku życia wymagają zgody opiekunów prawnych. Na terapię zapisują rodzice/opiekunowie prawni.
  3. Rodzice włączeni są w proces terapeutyczny na zasadach ustalonych wspólnie z terapeutą.

  4. W przypadku młodzieży powyżej 13 r.ż, sesje mogą być objęte tajemnicą, z wyjątkiem informacji dotyczących zagrożenia życia, zdrowia dziecka lub innych osób z jego otoczenia. W przypadku dzieci młodszych o objęciu tajemnicą decyduje terapeuta w porozumieniu z rodzicem.

  5. Sesje odwołują rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

  6. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w terminach ustalonych z terapeutą. Opiekunowie są proszeni o punktualne przyprowadzanie dzieci. W przypadku spóźnienia się dziecka, zajęcia nie będą przedłużone

Zasady płatności:

 1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 2. Klienci otrzymują potwierdzenie wpłaty w postaci druku KP.

 3. Klienci mogą wpłacać darowiznę (która jest dobrowolna) na cele statutowe Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie PRO – Pracownia Rozwoju Osobowości

 Volkswagen Bank Polska S.A 

 33 2130 0004 2001 0600 7637 0001

w tytule przelewu: darowizna na cele statutowe

Regulamin zatwierdzony uchwałą Zarządu dn. 12 I 2018 r.